Super SUCH

För att tilldelas titeln måste ponnyn kriterierna i något av följande alternativ:

Alternativ 1:

 • Vid minst två tillfällen erhållit 43 poäng på SSS:s utställningar under olika år
 • Vid dessa två tillfällen erhållit minst ett BIS och ett R-BIS
 • Ponnyn ska vid båda dessa tillfällen erhållit minst 9 på typ
 • Ingen av domarna får förekomma mer än en gång i de åberopade protokollen
 • Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år den fyller 3 år

Alternativ 2

 • Vid minst två tillfällen erhållit 43 poäng och vid minst ett tillfälle erhållit 42 poäng på SSS:s utställningar
 • Dessa utmärkelser ska erhållits under minst två olika år
 • Vid minst ett av dessa tillfällen ska ponnyn ha blivit BIS och vid minst ett av de andra tillfällerna blivit CHAMPION
 • Ponnyn ska vid samtliga tillfällen erhållit minst 9 på typ
 • Ingen av domarna får förekomma mer än en gång i de åberopade protokollen
 • Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år den fyller 3 år

SUPER-SUCH kan bara tilldelas samma ponny en gång. Har ponnyn vid försäljning redan tilldelats SUPER-SUCH, kan ny ägare inte ansöka om SUPER-SUCH för ponnyn.

SUPER-SUCH-diplomet tilldelas den person som är registrerad ägare för ponnyn när ansökan görs. Denna person måste vara medlem i SSS vid ansökningstillfället. Byter ponnyn ägare innan diplomet utdelats är det den som ägde ponnyn vid ansökningstillfället som tilldelas diplomet.

Ansökan om SUPER-SUCH kan endast göras för ponny vilken man är registrerad ägare för vid ansökningstillfället. Är ponnyn såld är det upp till dom nya ägarna att ansöka om SUPER-SUCH, även om ponnyn uppnått erfoderliga meriter hos tidigare ägare.

SUPER-SUCH:et skall berättiga ponnyn att få värdebokstaven G1 samt motsvara minst Diplom (d.v.s. ge modern 30 avkommepoäng) vid höjning av förälders värdebokstav.

SUPER-SUCH:et införs i stamboken och ett diplom utdelas till ägare och uppfödare. Resultat kan tillgodoräknas ponnyn från och med år 2000.

Skriftlig ansökan skall göras på den blankett som finns tillgänglig (på SSS hemsida och i tidningen) för ändamålet och bifogas skall: kopior på de protokollen från de utställningar som meriterar ponnyn till SUPER-SUCH. Ansökningar som inte innehåller dessa kopior kommer inte att behandlas.

 

Ansökan skickas till:

Sveriges Shetlandssällskap

Box 314

532 24 Skara

Senast den 31 december innevarande år skall ansökan ha inkommit för att man ska kunna få SUPER-SUCH avseende ansökt år.